Nyereményjáték

szabályzat

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat az Innomed Corp kft (a továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Glow Up Aesthetic Clinic Sopron Facebook oldalon futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden internet- felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
2.2 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
2.3 Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
2.4 A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy tejleskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
2.5 Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
2.6 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

3.1 Játék ideje: 2024. március. 4 – 2023. március. 8
3.2 Soroslás: 2023. március. 9
3.3 Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Glow Up Aesthetic Clinic Sopron Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. A Játék lezárásakor összesen 2 nyertest sorsolunk a posztban megadott feltételeket teljesítő személyek közül.

4. Nyeremények, nyertesek

4.1 Nyeremények:
-egy régió, illetve bőrprobléma kezelése Lumenis M22 lézerrel
-egy régió, illetve bőrprobléma kezelése Lumenis M22 lézerrel
.4.2 Összesítés
A nyertest a Játék határidejének végén sorsoljuk ki, a nyertes nevét a Glow Up Aesthetic Clinic Sopron Facebook oldalán tesszük közzé.
A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.
4.3 A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol; bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/ eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzés alatti névre hivatkozással is segítjük.
Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás
8.1.1 A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
8.1.2 Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
A Játék résztvevőinek adatait az Innomed Corp Kft a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban:
hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ. Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Kapcsolat

Telefon

+36 20 274 1709
H-P: 9:00-17:00

Email

info@glowupsopron.com

Nyitvatartás

Előzetes bejelentkezés alapján.

Cím

9494 Sopron-Balf, Fürdő sor 25.
(Panoráma étterem földszint)

Dr. Kovács-Licskai Andrea

Bőrgyógyász szakorvos

Tel.: +36 20 274 1709

Email: info@glowupsopron.com

Cím: 9494 Sopron-Balf
Fürdő sor 25.
(Panoráma Étterem földszintje.)

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Call Now Button